Voorwaarden

Algemeen. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure Goed te Voet en een cliënt waarop Pedicure Salon No 17. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt gevraagd heeft om een behandeling en Pedicure Salon No 17. aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren. Een overeenkomst komt eveneens tot stand nadat cliënt via het automatische online afsprakensysteem op de website van Salon No 17. een behandeling heeft geboekt.

Afspraken. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Salon No 17. melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure Salon No 17. het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Salon No 17. de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Pedicure Salon No 17. moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Garantie. Pedicure Salon No 17. geeft de cliënt  8 dagen garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
De cliënt andere producten dan de door Pedicure Salon No 17. geadviseerd heeft gebruikt.  De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. Dit uitsluitend te beoordelen door Pedicure Salon No 17. zelf.

Aansprakelijkheid. Pedicure Salon No 17. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicure Salon No 17. is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicure Salon No 17. is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen.

Behoorlijk gedrag. De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure Salon No 17. het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Betaling. Pedicure Salon No 17. vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Prijswijzigingen of typefouten voorbehouden.

Lid ProVoet

K.v.k.: 63833808